2024.07.18, Csütörtök

Új, hiánypótló könyv jelent meg a középkori pécsi székesegyházról

pecsiegyhazmegye.hu

2017.03.16. 14:28

A Pécsi Egyházmegye és a Kronosz Kiadó gondozásában megjelent Echo simul una et quina: Tanulmányok a pécsi székesegyházról című kötet tárgya a román kori szobrászat kiemelkedő emléke, a pécsi Szent Péter székesegyház.

A székesegyház román kori építéstörténetét és kőfaragványait az 1970-es évek közepétől kutató Tóth Melinda (1939–2012) művészettörténész emlékének szentelt tanulmánykötet tizennégy írása régészeti, történeti és művészettörténeti szempontból vizsgálja a magyarországi romanika kronológiájának és stílustörténetének fő emlékét. Olyan régészeti kérdések merülnek fel, mint a késő antik népesség továbbélése, az ókeresztény és a középkori épületek kapcsolata, a keresztény kultuszt átörökítő kulturális és vallási kontinuitás, a székesegyház helyének kiválasztása és történetének korai időszaka, a hozzá csatlakozó épületek elemzése. A középkori székesegyházra vonatkozó, korabeli írott források együttes elemzése által megismerjük a bazilika és a püspökvár középkori történetét: képet kapunk a korabeli szenttiszteletről, vallásosságról, a szakrális épületeket használó klerikusokról és világi hívekről. A figurális és ornamentális kőfaragványok stiláris elemzése lehetővé teszi a pécsi kör beillesztését a romanika közelebbi és távolabbi emlékanyagába. A gótikus síremlékek összehasonlító vizsgálata és Janus Pannonius pécsi püspök alakjának felidézése a 15. századi Pécset világítja meg. A 2011-es feltárások során előkerült késő gótikus boltozat kőanyagának térszkennelése lehetővé tette a székesegyház 1500 körüli boltozatának számítógépes rekonstrukcióját.

A tanulmányok nem csupán a szűkebb szakma érdeklődésére számíthat, tanulságos olvasmányt kínál a történelem és a művelődéstörténet eredményeire kíváncsi olvasók szélesebb körének is. A kötetet Tüskés Anna, Raffay Endre és Heidl György szerkesztették. Ára 3800 Ft.

A könyvet Takács Imre művészettörténész, az ELTE Művészettörténeti Intézetének igazgatója mutatja be 2017. április 4-én 17 órától a pécsi Dóm Kőtárban.

PécsKultúrakönyvSzent Péter székesegyházPécsi Egyházmegyeközépkor